Bekendmaking en inzagerecht onteigeningsbesluit RUP "Uitbreiding KMO-zone Meerbos"

Het intergemeentelijk dienstverlenend samenwerkingsverband Dender Durme Schelde (kortweg D.D.S.), Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde heeft de eer de inwoners van de gemeente Wichelen te berichten dat de Intercommunale D.D.S. werd gemachtigd om op basis van artikel 2.4.3 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in toepassing van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 inzake onteigeningen tot nut van het algemeen met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, over te gaan tot de onteigening van de eigendommen gelegen te Wichelen, 1ste afdeling - sectie A, nrs.  882A, 882B, 883, 883/2, 880/3 en 880/2, voor een totale oppervlakte (kadastraal bepaald) van 2ha18a20ca.

Het volledige dossier betreffende het onteigeningsbesluit ligt ter inzage in de burelen van de Intercommunale D.D.S., Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde (Appels), vanaf woensdag 5 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017, alle werkdagen uitgezonderd op vrijdag 21 juli, van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.