Openbaar onderzoek ontwerp voor de waterbeleidsnota en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat het ontwerp voor de waterbeleidsnota en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek voor zes maanden ter inzage worden gelegd bij de gemeenten. De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via www.volvanwater.be

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden via het digitale inspraakformulier