Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft met onmiddellijke ingang besloten dat:

Artikel 1.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen.

Artikel 2.

1° Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem-en plonsbaden(> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land-en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

 

2° Het is bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water, verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur.

Artikel 3

Overtredingen op dit politiebesluit worden gestraft met gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (x8) of met één van deze straffen alleen.

Artikel 4

Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

 

Het besluit met motivering kunt u hier terugvinden.