Subsidie voor bedrijven: waterschaarste bij droogte voorkomen (tot 12/4/2019)

Deadline: 12 april 2019

Wat zijn Proeftuinen Droogte?

In de begroting 2019 is 4 miljoen euro extra opgenomen om ons beter voor te bereiden op droogte.

Bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, kunnen een aanvraag voor een projectsubsidie indienen. Uiterste indiendatum is 12 april 2019.

Met deze eenmalige projectoproep willen we vooral de gevolgen van droogteperiodes inperken door het stimuleren van de aanleg van strategische watervoorraden, het beschikbare water optimaal te (her)gebruiken, …

·         Deze oproep is eenmalig en beperkt zich tot bedrijven. Werk een gezamenlijke oplossing uit, met minimaal 3 bedrijven, om in de toekomst beter voorbereid te zijn op lange periodes van droogte en zo waterschaarste in de toekomst te beperken.

·         Projecten komen in aanmerking vanaf een budget van 100.000 euro

·         Maximaal subsidiepercentage is 75 % van de aanvraag.

De projectoproep ‘proeftuinen droogte’ sluit aan bij het programma Water-Land-Schap.

Voor wie?

De subsidie is gericht op bedrijven, zowel industrie als landbouw. 

Voorbeeldprojecten

·         Drie lokale bedrijven investeren in een gezamenlijk bekken waar het regenwater opgevangen wordt. Naast de opvang voorzien ze ook het nodige netwerk zodat dit water verdeeld kan worden op de momenten van waterschaarste.

·         Op momenten van waterschaarste kan er verzilting optreden. Verschillende partners dringen verzilting terug door de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.

·         Binnen een cluster van bedrijven worden de afvalwaterstromen en waterbehoeften van de verschillende bedrijven integraal bekeken. Zo worden er mogelijke interessante combinaties gemaakt.

·         Bedrijven beslissen gezamenlijk om de nodige voorzieningen te treffen om in periodes met wateroverschot meer water te laten infiltreren. Dat dan kan opgepompt worden op het moment van droogte.


Landbouwers kunnen voor verdere uitwerking van een concreet projectvoorstel ook beroep doen op bijstand van de Boerenbond. Misschien zijn er wel een aantal landbouwers in de gemeente die de denkoefening al deden afgelopen droge zomer en nu een idee klaar hebben?

Meer informatie hieronder en op https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte