Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Wichelen deelt mee: 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, dd. 27 november 2015 deelt het gemeentebestuur van Wichelen de bevolking mee dat er door het Agentschap Natuur en Bos een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning werd ingediend.

 De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te 9260 Wichelen, 3de afdeling, oude Schelde-arm (deel), kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 1B, 4B, …, 549A,  sectie D nrs. 7/2 B, 7/2 C, sectie A nrs. 1/52 B, 1/2 , …,129/2 A. 
 

Het betreft een aanvraag tot: ecologische inrichting van de Oude Scheldearm te Schellebelle en de Kalkenvaart te Laarne.  

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de Vlaamse Regering.

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd, dat al goedgekeurd werd.
 

De aanvraag ligt van 06/04/2018  tot en met 05/05/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

Dit kan:

-              analoog per brief op het bovenstaand adres

-              digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Uw bezwaren of opmerkingen in verband met de aanvraag moeten schriftelijk ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen vóór 06/05/2018.

Inkijken van de documenten kan alle werkdagen tijdens de openingsuren van de dienst Omgeving of via www.wichelen.be en www.omgevingsloket.be (dossiernr.: OMV_2018019434).

Openingsuren: maandag tot vrijdag 8-12uur, bijkomend op dinsdag 18-20 uur en woensdag 13-15 uur.