Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

(referentie OMV_2019080014)

Moleneed 12, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 212B, 212C, 215B en 219E

Kris  Keppens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        de functiewijziging van een serre naar een opslagloods

-        het slopen van een serre

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 2 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.