Sloop- en heropbouwpremie

Sloop- en heropbouwpremie

 

De nieuwe premie werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21/12/2018. Een definitieve goedkeuring van de wetgeving wordt verwacht in februari 2019. De effectieve aanvraag van de premie kan pas vanaf daarna gebeuren.  

 

Voorwaarden?

 

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. De premie is beperkt tot 1 premie van 7500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden bekomen. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart worden aangevraagd, kan er geen premie worden toegekend.

 

 • De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen. 

  De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

 

 • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd;

 • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;

 • de omgevingsvergunning wordt vernietigd;

 • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;

 • de eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw gebouwde) in de loop van het bouwproject

  • wordt overgedragen aan een rechtspersoon;

  • met een zakelijk recht wordt belast ten voordele van een rechtspersoon.

    Hoe de premie aanvragen?

   De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen. Premie-aanvragen kunnen pas worden ingediend op het ogenblik dat de wetgeving definitief is goedgekeurd en in werking is getreden (verwacht in de loop van de tweede helft van februari of maart 2019).

   Stap 1

   De premie moet worden aangevraagd via een webapplicatie op  www.energiesparen.be  uiterlijk binnen één maand nadat de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd ingediend.  Voor dossiers waarbij de aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd vanaf 1 oktober 2018 maar voor de definitieve inwerkingtreding van de regelgeving, moet de premie-aanvraag gebeuren binnen de maand na de inwerkingtreding.

   Stap 2

   Van zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maand na het voorleggen van dit bewijs.