Het meerjarenplan 2014 – 2019 van gemeente en OCMW Wichelen.

Samen meebouwen aan een warm Wichelen waar elke burger centraal staat

Het bestuur legde op 18 december 2013 een ambitieus maar uitgebalanceerd meerjarenplan en -budget in evenwicht voor aan de gemeenteraad. Dit plan werd gerealiseerd na een structurele en grondige doorlichting van de volledige interne werking waarbij letterlijk alles in vraag werd gesteld.

Wichelen zal, in tegenstelling tot veel buurgemeenten, de personenbelasting niet verhogen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd laten.

Bovendien houden we het personeelsbestand op peil terwijl we de dienstverlening nog meer op maat van de burger zullen maken en verder zullen uitbreiden naar de toekomst toe.

 

BBC

De nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) vraagt aan elk Vlaams gemeentebestuur om hun visie voor de komende jaren vast te leggen en aan te tonen met welke middelen men dit zal realiseren.

De BBC heeft ervoor gezorgd dat Wichelen, net als alle andere gemeenten in Vlaanderen, een grondige analyse heeft gemaakt van zijn algemeen beleid met bijzondere aandacht voor de financiële zijde ervan.

In Wichelen hebben we gekozen voor een hoge participatiegraad van de burger. Er werden verschillende werkgroepen samengesteld bestaande uit klanten van de gemeente en OCMW, leden van adviesraden, leden van het Schepencollege, personeelsleden, deskundigen en de managementteams van gemeente en OCMW om te brainstormen rond een aantal thema’s. Een gedragen beleid is dan ook heel belangrijk voor ons als bestuur. Uit deze werkgroepen kwamen er een aantal concrete doelstellingen naar voor die we verwerkt hebben in ons meerjarenplan.

Dé belangrijkste doelstelling van het bestuur was echter van meet af aan duidelijk :  geen verhoging van de personenbelasting en het niveau van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd laten zonder de investeringen te stoppen! Het bestuur wil de reeds opgestarte projecten verder realiseren en blijven investeren in de ontwikkeling van onze mooie gemeente.

Meer door minder

Er werd een grondige analyse van onze interne werking gemaakt waarbij de zoektocht naar meer efficiëntie centraal stond. Besparen doe je namelijk eerst bij jezelf.

De analyse leerde ons dat de bestaande dienstverlening efficiënter kan. In de toekomst gaan we nog meer op maat van de burger gaan werken. De ontwikkeling van een nieuwe, interactieve website en de verdere uitbouw van een professioneel  e-loket moeten dit mee vorm helpen geven.

De samenwerking met de diensten van het OCMW zal nog versterkt worden en waar mogelijk zullen we zaken integreren. Een eerste concrete stap in die richting zal gezet worden door het inrichten van een bevolkingsdienst aan huis. In samenwerking met de maatschappelijke dienst van het OCMW zal het voor niet-mobiele mensen mogelijk zijn om gebruik te maken van deze mobiele vorm van dienstverlening.

Deze ontwikkeling moet het ook mogelijk maken om de bevolkingsdiensten die momenteel nog gehuisvest zijn in de gemeentehuizen van Schellebelle en Serskamp, naar het Sociaal Huis in Wichelen te brengen.

Wat ons brengt tot het optimaliseren van het patrimonium. De bibliotheken van Serskamp en Wichelen zouden we in de lokale scholen onderbrengen. De bibliotheek implementeren in de school draagt ook bij tot de veiligheid van de kinderen en kan volgens ons leiden tot het aantrekken van meer klanten. De digitalisering van deze uitleenposten moet bovendien flexibele openingsuren mogelijk maken. Een uitbreiding van de bibliotheek in Schellebelle moet dan resulteren in een volwaardige hoofdbibliotheek met twee satellieten in de scholen van Serskamp en Wichelen.

De bibliotheek van Schellebelle uitbreiden kan enkel en alleen door de wijkpost van de politie onder te brengen in het Sociaal Huis, meer bepaald op de huidige bib-locatie. Dit kadert in een grondige herindeling van de dienstverlening die nog meer klantgericht moet zijn. Meer diensten onder één dak.

Verder zal er werk gemaakt worden van een front- en backofficesysteem waarbij de inrichting van het Sociaal Huis zal aangepast worden op maat van de burger. Op die manier willen we de wachtrijen aan de loketten aanzienlijk verminderen en zal een polyvalent team van medewerkers steeds onze burgers kunnen helpen bij hun gerichte vragen. Drempels verlagen is hier ons motto!

Investeren in de toekomst

De investeringen die de gemeente Wichelen in de volgende jaren zal doen zijn projecten die reeds op de één of andere manier in de steigers staan. Voor elk van deze projecten werd grondig onderzocht of en hoe het mogelijk was de nodige ondersteuning van de hogere overheden te verkrijgen.

-       Scheldepromenade: het ontwikkelen van een dorpsplein aan de Schelde tegenover het Sociaal Huis van Wichelen moet de band van onze gemeente met de stroom verder aanhalen. De plannen hiervan zijn in volle ontwikkeling en de Zeeschelde is van bij de start mee betrokken in dit project.

-       Pastorij Serskamp en Pastorij Schellebelle: de renovatie van beide geklasseerde gebouwen staat op het programma en zal na toekenning van de subsidies gestart worden.

-       Fietspad N416: veilige fietsverbinding tussen Schellebelle en Wichelen. Het subsidiedossier is in volle opmaak en er zal gestart worden met de onteigeningen.

-       Wegnemen van dorpsk-anker: door de verwerving van de woning aan het Ankerplein wil de gemeente een plein ontwikkelen dat zal aansluiten aan de de huidige terreinen van ‘t Ankerpunt. Samen met Eigen Dak en DDS wil de gemeente een extra impuls geven aan het sociaal woonaanbod.

-       Herinrichten rotonde Aard Schellebelle : hier zal opnieuw in samenwerking met de Zeeschelde een nieuwe rotonde gerealiseerd worden om het pleintje nog toerist- en fietsvriendelijker te maken. Er zullen eveneens oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien worden.

-       Uitbreiding van het containerpark : de lange wachtrijen zullen in de toekomst tot het verleden behoren! In samenwerking met DDS zal er een aanzienlijke uitbreiding gerealiseerd worden die de toestroom aan voertuigen beter zal kunnen verwerken.

-       Aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs : het bestuur blijft inzetten op het aanbieden van onderwijs in zijn meest kwaliteitsvolle vorm! In tegenstelling tot vele andere gemeente wil Wichelen blijven inzetten op onderwijs binnen een haalbaar budgettair kader.

-       Sporthal: het gemeentebestuur zal er alles aan doen om samen met Ruimte Vlaanderen omtrent het inplantingsprobleem van de sporthal tot een oplossing te komen.

-       Een groene gemeente: blijven investeren in ecologische maatregelen is een must. De gemeente voorziet investeringen in een duurzaam wagenpark. De bosuitbreidingen blijven bovenaan de agenda staan. Ook het verstandig omspringen met energie en het investeren in duurzame energie blijven prioriteiten. Zo zal onze gemeente ook in de toekomst groen blijven.

-       Vergrijzing: de uitbreiding van WZC Molenkouter met 36 kamers is een eerste stap om onze gemeente klaar te stomen voor de toekomst. Wij blijven inzetten op ondersteuning van senioren door het versterken van de thuiszorgdiensten, het huiselijk karakter van het WZC versterken, het aankopen van een tweede wagen voor de warme maaltijdbedeling, het bouwen van bijkomende serviceflats, het inrichten van een lokaal dienstencentrum, inrichten van een dag- en nachtopvang voor senioren, uitbreiding van de volledige Molenkoutersite, opleidingen op maat van de senioren, dichten van de digitale kloof, ….

-       Cultuur: Wichelen wil blijven inzetten op cultuurbeleving. We zijn een gezellige gemeente waar initiatief ondersteunt wordt en dit zal in de volgende jaren niet anders zijn. De inwoners samen brengen en zo de dorpsgemeenschap versterken blijft een belangrijke doelstelling.

-       ICT: Onze gemeente zet een grote stap in de informatisering. Het e-loket zal verder uitgewerkt worden op maat van de burger. Een grondige herziening van het ICT materiaal zal voor Wichelen een absolute meerwaarde betekenen en zal voelbaar zijn voor elke burger.

-       Werk in eigen gemeente: door de uitbreiding van de KMO-zone willen we in samenwerking met DDS zorgen voor extra impulsen aan de economie en werkgelegenheid creëren.

-       Financiële optimalisering : herbekijken van de huidige leninglasten, indexeren van bestaande tarieven, patrimonium herbestemmen of afstoten indien nodig, alternatieve financieringsvormen zoeken, PPS samenwerkingsmodules bekijken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden evalueren en indien nodig herbekijken

-       Verkeersveiligheid blijven we hoog in het vaandel dragen : het ondertekenen van het SAVE-charter is slechts een aanzet tot het verhogen van de verkeersveiligheid. Verder willen we een oplossing uitwerken voor de Bogaert in Wichelen.

-       Diensten OCMW : proactief en preventief werken, drempels verlagen, inzetten op het individuele levensverhaal van de burger, inzetten op socio-professionele activering, sensibilisering en bestrijding van kinderarmoede door oa een nauwe samenwerking met de lokale scholengemeenschap

 

Volgende pijlers komen duidelijk in deze visie aan bod :

  1. Een duurzaam financieel beleid voeren
  2. Kwalitatieve, klantgerichte en professionele dienstverlening
  3. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij
  4. Een duurzame, leefbare omgeving/publieke ruimte met oog voor het groene, landelijke karakter van onze gemeente
  5. Een bruisende gemeenschap met groei- en participatiemogelijkheden binnen een ruim vrijetijdsaanbod
  6. Een veilige en leefbare gemeente

Naast deze pijlers zijn er nog tal van beleidsdomeinen waarop het bestuur verder wil inzetten.

Het werk is nooit af, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze visie onze gemeente op een financieel gezonde wijze klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.