Oproep Gecoro

Het lokaal bestuur Wichelen zoekt kandidaten voor de GECORO (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). De Gecoro is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk omgevingsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid.

De commissie is samengesteld uit 12 leden en een secretaris (ambtenaar) waaronder 8 leden uit de maatschappelijke geledingen (land-en tuinbouw, werkgevers, natuurverenigingen, werknemers, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sportverenigingen) en 4 experten (waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen wordt). Elk lid beschikt ook over een plaatsvervanger. Deskundigen kunnen zich individueel kandidaat stellen, kandidaat-leden die een maatschappelijke geleding willen vertegenwoordigen, worden voorgedragen door een vereniging van die geleding. 

 

Ben je beroepshalve of via interesse deskundige op het vlak van ruimtelijke ordening, dan kan je je kandidatuur indienen als effectief lid of als plaatsvervanger. Bezorg bij je kandidatuur ook je naam, adres, e-mailadres en een beknopte motivering van je deskundigheid. Kandidaturen kunnen schriftelijk of via mail bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen of via lokaalbestuur@wichelen.be en dit ten laatste op 30 mei 2019.