Vragen en meldingen

Een melding?

Je signaleert als opmerkzame burger een bepaalde tekortkoming aan de dienstverlening, infrastructuur, wegennet,... Concreet betreft het bv. over een put in het wegdek, onduidelijke verkeerssignalisatie, foutieve informatie in een publicatie of op de website,...

Meldingskaart

Een klacht?

Je uit je ongenoegen over de dienstverlening of het achterwege blijven van de dienstverlening van het lokaal bestuur Wichelen.

Een klacht is dus niet van toepassing op:

  • vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen en/of bezwaren. Herhaalde meldingen waarop niet (tijdig) gereageerd wordt, kunnen wel uitgroeien tot een klacht;
  • de werking en beslissing van de politieke organen van het lokaal bestuur Wichelen;
  • mondelinge opmerkingen waarbij er onmiddellijk een oplossing kan geboden worden aan de burger. De kaderen in het proces van evaluatie en bijsturing van de dienstverlening.

Onze medewerkers gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met je klacht/melding. Je krijg uiteraard tijdig de nodige feedback. Het volledige proces van klachtenbehandeling zit vervat in het klachtenreglement.

Hoe een klacht indienen: