Lokaal Bestuur

Het lokaal bestuur en de diensten zijn gehuisvest in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

Om de 6 jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad/OCMW-raad. Deze ’stemmen van het volk‘ hoor je maandelijks, meestal op een woensdag, in de raadzaal van het Sociaal Huis als de raad plaatsvindt. Dan kunnen de raadsleden meepraten en mee beslissen over lopende dossiers.

Zo oefent de gemeenteraad/OCMW-raad een democratische controle uit op het gevoerde beleid en op het gebruik van de geldmiddelen. De 21 raadsleden van Wichelen kiezen uit hun eigen rangen 4 schepenen. De voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst wordt toegevoegd als vijfde schepen.  
 
Burgemeester en schepenen vormen samen het schepencollege/het vast bureau.

Het lokaal bestuur laat zich in het beleid bijstaan door enkele adviesraden. Deze raden hebben een adviesbevoegdheid rond bepaalde beleidsdomeinen.

Lokale besturen moeten inspraak organiseren van inwoners en doelgroepen. Het lokaal bestuur Wichelen voert daartoe een participatiebeleid op maat van de gemeente, geconcretiseerd in een participatiereglement.