Adresopzoekingen

Wie heeft recht op toegang tot de bevolkingsregisters ?

Rechthebbenden :

- de natuurlijke persoon die ingeschreven is in de registers, zonder dat hij een bijzonder belang moet bewijzen.

- de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokken persoon, dit zijn de ouders of de voogd.

- de bijzonder gemachtigde van de betrokkene.

De informatie die gegeven kan worden, bevat enkel gegevens betreffende de betrokken persoon.

 

* De verstrekking aan derden van adressen:

Geen enkel adres van personen, ingeschreven in de bevolkingsregisters mag aan derden worden verstrekt. Er zijn wel volgende uitzonderingen:

Op schriftelijke aanvraag en met vermelding van het gebruik waarvoor ze gevraagd worden mogen adressen worden verstrekt ;

- aan de instellingen van Belgisch recht die taken van algemeen belang vervullen.

- aan buitenlandse overheden na voorafgaand akkoord van de Minister van Buitenlandse Zaken

- enkel voor verkiezingsdoeleinden aan de politieke partijen tijdens de zes maanden die voorafgaan aan de datum van een gewone verkiezing of tijdens de veertig dagen die voorafgaan aan de datum van een buitengewone verkiezing.

-aan de opiniepeilingsinstellingen die erkend zijn door de Minister van Economische Zaken, op advies van de Commissie voor opiniepeilingen.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be