Pensioenen

Inhoudstabel

Rust- en overlevingspensioen  

Er bestaan in België drie pensioenstelsels: 

  • het werknemersstelsel
  • het zelfstandigenstelsel
  • het stelsel van de openbare sector

Wanneer men in verschillende stelsels heeft gewerkt, ontvangt men een gemengd pensioen.

Men heeft recht op een rustpensioen na een actieve loopbaan als werknemer of zelfstandige. Als een rechthebbende overlijdt kan de overlevende echtgeno(o)t(e) een overlevingspensioen aanvragen, maar in bepaalde gevallen is dit niet nodig (Meer info: klik hier)

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe vastgelegd op 65 jaar. Het vervroegd pensioen kan ingaan vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat de totale loopbaan minimaal 35 jaar telt. Bij een vervroegd pensioen zal het pensioenbedrag aanzienlijk lager zijn.
Een bruggepensioneerde kan pas met pensioen op 65 jaar.

Door de pensioenhervorming worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen gewijzigd. De leeftijd- en loopbaanvoorwaarden worden geleidelijk opgetrokken. De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop men met vervroegd pensioen kan gaan zal vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhogen om in 2016 op 62 jaar te komen.

De toekenning van het rustpensioen wordt ambtshalve onderzocht op het ogenblik dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt, als de aanvrager zijn domicilie in België heeft. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht zodra het onderzoek loopt. In alle andere gevallen moet de aanvrager zijn aanvraag indienen, ten vroegste een jaar voordat het pensioen begint te lopen.

Pensioenaanvraag:

Het rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen, het overlevingspensioen of de inkomensgarantie voor ouderen kan men persoonlijk aanvragen bij de bevolkingsdienst in één van onze deelgemeenten. Om een pensioenaanvraag in te dienen, heeft men enkel zijn identiteitskaart nodig (alle andere documenten zijn overbodig).

De personen die niet de mogelijkheid hebben om hun aanvraag in te dienen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon die in het bezit is van een volmacht die bij de aanvraag wordt gevoegd. Het volmachtformulier kan men telefonisch aanvragen, afhalen bij de bevolkingsdienst of downloaden (volmachtformulier pensioenaanvraag zelfstandigen, volmachtformulier pensioenaanvraag voor werknemers)

Volmachtformulier betreffende rust- en overlevingspensioen werknemers

Volmachtformulier betreffende rust- en overlevingspensioen zelfstandigen

 

Het is ook mogelijk dat u een aanvraag indient :

Een aanvraag is niet nodig:

  • Wanneer u het pensioen wenst op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar aangezien dit automatisch wordt onderzocht. 
  • Wanneer er reeds een aanvraag in behandeling is.

Als je als vastbenoemd ambtenaar werkt of gewerkt hebt dien je het pensioen aan te vragen bij je laatste werkgever in overheidsdienst of bij Pensioendienst voor de overheidssector.
Pensioenen in de overheidssector kunnen variëren naargelang de leeftijd en de duur van de loopbaan.

Ter info: 

Mensen met een gemengde loopbaan kunnen met hun vragen terecht op één van de gemeenschappelijke zitdagen of bij een pensioenpunt waar de drie aparte pensioeninstellingen aanwezig zijn (de Rijksdienst voor pensioenen, het Rijksinstituut voor de verzekeringen der zelfstandigen en de Pensioendienst voor de overheidssector).

Pensioenpunten in uw buurt 

 

terug naar inhoudstabel

Voorlopige pensioenberekening 

Op de leeftijd van 55 jaar krijgt men automatisch een samenvatting van de loopbaan als werknemer en/of zelfstandige en een raming van het pensioen.    

Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan je zelf een voorlopige pensioenberekening laten uitvoeren.  

Je kan het formulier ‘raming van mijn toekomstige pensioenrechten’ afhalen bij de bevolkingsdienst in één van de deelgemeenten of dit ook online doen via de simulatie voor de berekening van het pensioenbedrag op volgende website van de Rijksdienst voor Pensioenen: www.rvponp.fgov.be (zie formulieren).

Opgelet! U moet wel de datum invullen waarop je in pensioen wenst te gaan (eerste van de maand) en niet een willekeurige datum.

Een aanvraag voorlopige pensioenberekening is geen pensioenaanvraag.

Je kan ook een raming laten uitvoeren voor uw toekomstig rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, op voorwaarde dat de echtscheiding in het bevolkingsregister is ingeschreven.

terug naar inhoudstabel

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan pensioengerechtigden die over onvoldoende middelen beschikken. Een inkomensgarantie voor ouderen kan men pas krijgen vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Voor de berekening houdt men rekening met je pensioenen en andere bestaansmiddelen, én die van de samenwonende personen. De inkomsten van kinderen en kleinkinderen worden niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de bestaansmiddelen. Als samenwonende heb je recht op het basisbedrag van de IGO, als alleenstaande op het verhoogd basisbedrag. De kinderen waarvoor kinderbijslag wordt betaald, worden, voor de vaststelling van het verhoogd basisbedrag, niet als samenwonenden beschouwd.

Hoe een aanvraag doen?

Indien je nog geen pensioenaanvraag hebt ingediend, kun je dat doen bij de dienst bevolking in één van onze deelgemeenten. Indien je nog geen pensioen geniet, zal je ertoe verplicht worden om je rechten op het pensioen, ten laste van alle stelsels, te laten gelden.

Indien je reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, maar nog geen beslissing hebt ontvangen, dan geldt de pensioenaanvraag ook als IGO-aanvraag.

Ontvang je reeds een pensioen als werknemer of zelfstandige dan moet je een aanvraag indienen als je wilt dat je rechten op de IGO onderzocht worden.

Ik wens een raming van mijn IGO

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be

 

 

 

terug naar inhoudstabel