Uittreksels, getuigschriften, attesten, bewijzen uit het bevolkings- en vreemdelingenregister

Bij de dienst bevolking kan men kosteloos verschillende uittreksels, getuigschriften en attesten aanvragen o.a.:

  • bewijs van woonst
  • bewijs van woonst met historiek
  • bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen)
  • uittreksel met de samenstelling van het gezin
  • levensbewijs

De aanvraag kan gebeuren door:

  • de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...) persoonlijk aan het loket of schriftelijk via brief, fax, e-mail of het e-loket;
  • derden (elke persoon, publieke of private instelling) alleen voor zover de afgifte van de documenten  door de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Via de website https://mijndossier.rrn.fgov.be kan je met behulp van de elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot je dossier in het Rijksregister en via de toepassing je gegevens checken en bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken.  Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij de gemeentediensten kan afhalen.