Wilsverklaring inzake euthanasie

Wanneer iemand, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de wet, kan deze een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. De wilsverklaring treedt pas in werking ingeval de patiënt buiten bewustzijn en wilsonbekwaam is. Indien de patiënt bij bewustzijn en wilsbekwaam is op het moment dat er eventueel euthanasie zou kunnen worden toegepast, wordt geen rekening gehouden met deze schriftelijke verklaring. 

De arts moet vaststellen dat: de persoon lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte; de persoon buiten bewustzijn is (dus geen bewust verzoek kan uiten); en dat deze toestand onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap.
Het gaat dus niet om een recht maar om een mogelijkheid waarbij een aantal strikte voorwaarden in acht moet worden genomen. De registratie van een wilsverklaring houdt dus niet automatisch in dat de euthanasie zal worden uitgevoerd. Een arts is bovendien niet verplicht euthanasie uit te voeren. Indien hij weigert, moet hij wel de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon hiervan tijdig op de hoogte brengen en de redenen hiervoor aangeven. 

Registratie 

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. 

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. Dit kan bij de dienst bevolking in één van de deelgemeenten. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of –personen. Indien de aanvrager niet in staat is om een verklaring op te stellen kan deze een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, aanstellen.  De wilsverklaring vermeldt de reden en bevat als bijlage een medisch getuigschrift als bewijs van deze onbekwaamheid.  De ambtenaar van de dienst bevolking kijkt na of deze wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2003.
Meer info: klik hier

Meebrengen: identiteitskaart en de volledig ingevulde en ondertekende wilsverklaring(en) inzake euthanasie.

Je kan blanco formulieren afhalen bij de dienst bevolking in één van de deelgemeenten of downloaden via deze website. 

De wilsverklaring wordt alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd. De ambtenaar van de dienst bevolking zal uw verklaring registreren via de beveiligde webtoepassing “Euthanasie”, bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra je wilsverklaring is geregistreerd ontvang je een ontvangstbewijs. 

Wettelijk kader 

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art. 4. de wilsverklaring;
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de dienst van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be