Afschriften en uittreksels uit de registers van de Burgerlijke stand

Volgende afschriften en uittreksels zijn te bekomen op de dienst burgerlijke stand:

- geboorteakte
- erkenningsakte
- adoptieakte
- huwelijksakte
- echtscheidingsakte
- overlijdensakte
- akte van naams- of voornaamswijziging
- akte van nationaliteit
- akte van geslachtswijziging
- akte van betwisting vaderschap

Van akten opgemaakt vanaf 31/03/2019 kunnen enkel nog uittreksels afgeleverd worden, geen afschriften.

Een afschrift is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand. Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...

Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de aangebrachte randmeldingen. Dit vermeldt dan enkel dat wat de akte vaststelt (geboorte, huwelijk, overlijden).

Iedereen heeft recht op afschriften en uittreksels van openbare akten van de burgerlijke stand. Openbare akten zijn: overlijdensakten van meer dan 50 jaar oud, huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud en andere akten van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar oud.

Afschriften en uittreksels van niet-openbare akten worden enkel afgeleverd aan de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat.


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08