Naamsverandering

Onder bepaalde voorwaarden kan aan iemand een naam- en/of voornaamsverandering worden toegestaan. Uw aanvraag tot verandering van uw familienaam richt u tot de Federale Overheidsdienst Justitie.

Een aanvraag om uw voorna(a)m(en) te veranderen kan u sinds 1/8/2018 indienen bij de burgerlijke stand van uw woonplaats.  

Veranderen van voornaam:

Voorwaarden:

  • U bent meerderjarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen)
  • U bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
  • U woont in Wichelen of u woont in het buitenland en Wichelen was uw laatste woonplaats in België

Prijs: € 50*

Wat mee te brengen: uw identiteitskaart.

Procedure:

  • de aanvrager vult de verklaring van voornaamsverandering aan het loket in
  • de ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt voor de geboorteakte (tenzij u geboren bent in het buitenland) en gaat de gerechtelijke antecedenten na van de verzoeker

-> gevraagde voornamen mogen geen aanleiding geven tot verwarring en mogen de verzoeker of derden niet schaden

-> voornamen die belachelijk (op zichzelf of samen met de familienaam), hatelijk, absurd of choquerend zijn worden geweigerd

Bij twijfel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand advies inwinnen via de procureur des Konings. Dat advies is niet bindend, maar moet wel binnen de 3 maanden worden gegeven.

-> positief: aanpassing van alle akten die betrekking hebben op verzoeker (bijvoorbeeld ook huwelijksakte, geboorteakte van zijn kinderen, ...) +  aanvraag nieuwe identiteitskaart e.d. De aanvrager wordt door ons verwittigd wanneer men mag langskomen om nieuwe identiteitsdocumenten aan te vragen.

-> negatief: gemotiveerde kennisgeving aan de verzoeker. Beroep mogelijk binnen 30 dagen.

Meer informatie:
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/.

*volgende personen zijn vrijgesteld van retributie:

  • transgenders
  • personen zonder voornaam aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend ingevolge artikel 11bis §3, derde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  • vreemdelingen zonder voornaam zoals bedoeld in artikel 15 §1, vijfde lid en artikel 21 §2, tweede lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit