Overlijdens

De aangifte van het overlijden moet gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

De aangifte gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer.

Er is geen termijn voorzien binnen dewelke aangifte van overlijden moet gebeuren.

Er kan echter niet tot een begraving worden overgegaan vooraleer de overlijdensakte is opgemaakt.

Voor te leggen stukken:

- Model III C ingevuld door de geneesheer
- attest natuurlijk overlijden van de geneesheer
- attest laatste wilsbeschikking
- bij crematie: aanvraag tot crematie en een bijkomend attest beëdigd geneesheer
- trouwboekje van de overledene
- identiteitskaart van de overledene
- rijbewijs van de overledene

De begrafenis of crematie kan maar gebeuren na de schriftelijke toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand (24 uur na het overlijden).


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08