Algemene gemeentelijke heffing

De algemene gemeentelijke heffing is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin ingeschreven in het bevolkingsregister en werkelijk in de gemeente verblijvend op 1 januari van het heffingsjaar. De inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend bewijs; ook de gezinnen die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn belastbaar.(Zie gemeenteraadsbesluit)

De heffing bedraagt 75 euro per jaar en per gezin.

De heffing wordt teruggebracht naar 55 euro per jaar en per gezin voor :

a) de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij de Kruispuntenbank.

b) de gezinsverantwoordelijken die op 1 januari van het aanslagjaar de toekenning van een leefloon genieten.