Sociaal pedagogische toelage

Er wordt jaarlijks een toelage toegekend aan de moeder of opvoed(st)er die gebeurlijk de moeder vervangt en die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een mentaal en/of lichamelijk gehandicapt kind met een invaliditeitsgraad van minstens 66 %.

De rechthebbende van de toelage moet minstens één jaar woonachtig zijn in de gemeente.

De toelage is beperkt tot het gehandicapt kind de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

De vergoeding wordt vastgesteld op 500,00 euro per jaar per kind wanneer het kind thuis wordt verzorgd en op 250,00 euro per jaar per kind indien het geplaatst is in een gespecialiseerde inrichting en aangepast onderwijs volgt en gedurende de weekends en verlofdagen thuis verzorgd wordt .

De nodige aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de financiële dienst.