Afval verbranden

 Mag ik afval verbranden in mijn tuin of op mijn weiland? Mag ik afval verbranden in mijn kachel?

Velen vragen zich af wat nu precies mag verbrand worden en wat verboden is.

Het verbranden van afval wordt wettelijk geregeld in maar liefst 7 wetten en decreten, maar is als volgt samen te vatten:

 

 

 • Mag ik (huishoudelijke) afvalstoffen verbranden in de open lucht (tuin,...)/kachel ?

  Neen, tenzij…:
  • wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment

  • in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel

  • van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is

  • van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen

  • van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel of voor het gebruik van een sfeerverwarmer

  • van dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten

Dus ook het biomassa afval afkomstig van

1° het onderhoud van tuinen;

2° de ontbossing of ontginning van terreinen;

3° eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

mogen NIET meer verbrand worden in open lucht (of zonder milieuvergunning in een verbrandingsinstallatie)

 

opm: Bij bovenstaande uitzonderingen mag er enkel verbranding gebeuren rekening houdend met de afstandsregels uit art. 89 van het Veldwetboek en art. 99 van het Bosdecreet:

een afstand van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.
 

 

 • Mag ik hout verbranden in mijn kachel?

  Ja, maar enkel droog, onbehandeld hout mag verbrand worden met als doel de verwarming van de woning. Hout dat behandeld is met verduurzamingmiddelen, verf, vernis etc wordt onder de noemer “gevaarlijk” afval geklasseerd en kan aan het containerpark worden aangeboden.

 

 • Mag ik afval verbranden in open lucht?

  Neen. Deze handeling is milieuvergunningsplichtig en kan dus niet legaal door particulieren gebeuren.

 

 

 • Welke afstand dien ik te hanteren t.o.v. bos

Sinds juli 2013 mag is de wetgeving (Bosdecreet) n.a.v. de vele kampvuren versoepeld. Vanaf heden mag men een vuurtje stoken (welliswaar niet van afval! Dus bvb onbehandeld stukhout) op minimum 25 m van bossen (vroeger minimum 100 m).

 

Samengevat 

Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in een kachel, open haard, of in openlucht. Behandeld of geverfd hout valt ook onder de noemer afvalstoffen.

T.o.v. een bos mag onbehandeld stukhout (geen afval!) worden verbrand op minimum 25 m afstand.


In geval van overtreding kan uiteraard proces-verbaal worden opgesteld

Meer info en (geactualiseerde) info op:

https://www.lne.be/stook-slim