Afvalwater

Er wordt in de milieu-wetgeving een onderscheid gemaakt tussen "huishoudelijk afvalwater", "bedrijfsafvalwater" en "koelwater"

"huishoudelijk afvalwater"

= Afvalwater dat enkel bestaat uit het water afkomstig van:

- normale huishoudelijke activiteiten;

- sanitaire installaties;

- keukens;

- het reinigen van gebouwen zoals: woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;

- afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend.

Huishoudelijk afvalwater wordt in de regel naar de openbare riolering geleid. Als dit afkomstig is van particulieren (woongelegenheden) dient deze lozing niet gemeld te worden aan het gemeentebestuur. Ze dient wel te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden voor "niet-ingedeelde inrichtingen" die opgenomen zijn in Vlarem II. Indien het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van bedrijven en de vuilvracht is meer dan 20 inwoners-equivalenten (=> 200 m³/dag of > 4.000 m³/maand of > 400.000 m³/jaar) is wél een melding of een milieuvergunning vereist

 "koelwater"

= het water dat in de nijverheid voor afkoeling gebruikt wordt en dat
niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of met andere
verontreinigende stoffen.

Voor het lozen van koelwater moet in alle gevallen een melding worden ingediend of een milieuvergunning worden aangevraagd, afhankelijk van het geloosde debiet.

"bedrijfsafvalwater"

= alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van
huishoudelijk afvalwater of koelwater.

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater moet in alle gevallen een melding worden ingediend of een milieuvergunning worden aangevraagd, afhankelijk van het geloosde debiet.