Bebossingsvergunning

1. Agrarisch gebied

Voor het bebossen (door aanplanting) van grond met een agrarische bestemming (niet agrarisch gebied met ecologisch belang; cfr. punt 2) is een gemeentelijke bebossingsvergunning vereist, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

U richt uw aanvraag met voldoende informatie (perceel, huidige situatie van het terrein, aan te planten soorten, contactgegevens, foto's) aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Neemt het college binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag geen beslissing, dan wordt de vergunning als verleend aanzien.

 

2. Ander gebied

In groene en geelgroene gebieden volgens het gewestplan (Park-, bos-, natuur-, buffergebieden, agrarisch gebied met ecologisch belang, valleigebieden, ...) is voor het wijzigen van vegetatie (grasland,...) tot een ander type zoals een bos een natuurvergunning vereist.

 

3. Verboden te wijzigen vegetatie

Volgende vegetaties mogen niet bebost worden:

  • holle wegen
  • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; meestal begroeid met bomen of struiken)
  • bronnen
  • historisch permanent grasland en het bijhorende microreliëf, en poelen gelegen in groen-, park-, buffer- en bosgebieden
  • vennen en heiden
  • moerassen en waterrijke gebieden
  • duinvegetaties

 

Belangrijk

Voor het bebossen kunt u, tenzij de bebossing als herstelmaatregel werd opgelegd, subsidies verkrijgen.