Natuurvergunning

Natuurvergunning

Wat, waarom en waarvoor

Een natuurvergunning is een belangrijk instrument voor het natuurbeleid en is vooral van toepassing op bos-, natuur- en parkgebieden, de zgn. "groene bestemmingstypes" maar tevens op agrarisch gebieden in de ruime zin.

Hier kunt u het bestemmingstype volgens het gewestplan opzoeken.

In Vlaanderen is het verboden om specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van 'kleine landschapselementen') en vegetaties zonder vergunning te wijzigen/verwijderen.

Deze specifieke stukjes natuur zijn immers belangrijk in de natuurgebieden zelf, maar spelen ook een heel belangrijke rol buiten de natuurgebieden. Bomen(rijen), (spoor)wegbermen, (veedrink)poelen e.d. maken deel uit van de zogenaamde ecologische infrastructuur, wegen voor natuur zeg maar. Zij zorgen ervoor dat groengebieden met elkaar verbonden worden zodat hierdoor dieren (en ook planten, b.v. door middel van zaden) van het ene gebied naar het andere kunnen migreren. Dit is belangrijk voor het instandhouden van de kwaliteit en de variëteit van de natuur (biodiversiteit) in de groengebieden zelf. Het instrument natuurvergunningen zorgt ervoor dat eerst moet worden nagegaan of het verwijderen of veranderen van deze specifieke landschaps-elementen nadelig zou kunnen zijn. Met een natuurvergunningen kan men ook voorwaarden of compensaties opleggen waardoor het systeem goed te vergelijken is met een bouwvergunning.

Enkele concrete voorbeelden waarvoor een natuurvergunning vereist zijn (niet-limitatieve lijst):

 • het omploegen van een oude ‘permanente’ graslanden, of deze beplanten met bomen

 • Het vellen van hoogstammige bomen en houtkanten
 • het wijzigen van het reliëf (opvullen of afgraven, ook al is het in geringe mate)

 • het vernietigen door bv. besproeien of afbranden van perceelsranden en slootoevers, …

 • het ontwateren, draineren of wijzigen van de waterhuishouding van graslanden, waterlopen, poelen, …

 • het dempen, verbreden of uitdiepen van waterlopen, het verstevigen van oevers, …

 

Verbodsbepalingen

Niet voor elke handeling kan een vergunning verleend worden.

Voor volgende vegetaties bestaat een verbod tot wijzigen:

 • Holle wegen, bronnen, graften (= houtkanten evenwijdig met hoogtelijnen);
 • Historisch permanent grasland en bijhorend microreliëf (zie biologische waarderingskaart) en poelen in de groene bestemmingstypes (bos-, natuur- en parkgebieden);
 • Vennen, heide, moerassen, waterrijke gebieden en duinvegetaties;
 • Gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). (*)

(*) Enkel via een ontheffing afgeleverd door de Minister van Leefmilieu kan je toch vergunningsplichtige werken uitvoeren.


De vergunningsprocedure

 • een vergunningsaanvraag dient in 3-voud aangetekend ingediend te worden, gericht aan:  

  → het college van burgemeester en schepenen: particulieren en bedrijven

  → de Deputatie van de provincie O-Vl: in geval de aanvrager een overheid/polder/OCMW, e.d. betreft

 

 • een onderzoek naar ontvankelijkheid en volledigheid (14 dagen)
 • in sommige gevallen een openbaar onderzoek (30 dagen)
 • de beslissing binnen 3 maanden na het volledig en ontvankelijk verklaren;
 • de bekendmaking van de beslissing (30 dagen) (=beroepstermijn)

belangrijk: Pas na het verstrijken van de beroepstermijn (31d na de bekendmaking van de beslissing) mag aangevat worden met de werken.

 

Nodige documenten

Vergeet niet een opgave van de maatregelen in het kader van de zorgplicht om schade aan natuur te voorkomen, te beperken of te herstellen (in toepassing van artikel 14 van het decreet), bij de aanvraag te voegen.

De volledige wetgeving omtrent natuurvergunningen kan u terugvinden op www.emis.vito.be in de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Decreet Natuurbehoud).

Het natuurvergunningsaanvraagformulier kunt u terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.