Subsidie KLE

 

Kleine landschapselementen (KLE)

Vind je ook dat je in een prachtig landschap woont?
Typisch voor deze regio zijn de kleine natuurelementen: knotbomen, poelen, sloten en zo meer. Ze zijn van onschatbare waarde voor ons landschap. Zonder hen zou ons landschap er eentonig en saai uitzien. Ze zijn ook nuttig voor de natuur: dieren vinden er beschutting en voedsel en gebruiken ze als trekroute.

 Deze natuurelementen noemen we kleine landschapselementen. Ze werden vroeger doelbewust aangelegd, want ze hadden een economische functie. Men groef poelen om het vee te laten drinken, men plantte meidoornhagen om het vee in de wei te houden en met knotbomen of houtwallen bakende men percelen af.

Jammer genoeg verdwijnen deze natuurpareltjes uit ons landschap.

 

Ben je eigenaar van een stuk grond? Dan kan je meehelpen de schoonheid van het landschap in stand te houden door er kleine landschapselementen te voorzien of te herstellen. Je kan hiervoor advies en begeleiding krijgen van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. De gemeente beloont je met een toelage.


Het gaat om:

1. de aanplant en / of onderhoud van

-          haag, heg, houtkant, houtwal,

-          alleenstaande boom, bomenrij of bomengroep,

-          knotbomen

-          bebossing kleiner dan 50 are

2. de aanleg van een poel
3. het ruimen van een poel of sloot
4. het onderhoud van een trage weg

 

Voorbeelden van kleine landschapselementen, zijn onder meer

Houtkanten zijn ruige perceelsgrenzen, begroeid met bomen en struiken. Vroeger gebruikte men het hout ervan als brand- en geriefhout. Houtkanten bieden nestgelegenheid voor allerlei vogels, kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen, maar dienen ook als bescherming om van het ene bosje naar het andere te gaan.

 

Hagen zijn lage, meestal blokvormig geschoren, dicht naast elkaar staande struiken. Vroeger werden deze (doorn)hagen geplant en na enkele jaren gevlochten. Zo werd de haag ondoordringbaar voor het vee.

 

Alleenstaande bomen zijn vrijstaand en vallen meestal duidelijk op door hun vorm en afmeting. Soms zijn ze bewust solitair geplant op de hoek van een perceel om de grens ervan aan te geven. Soms staan ze in een dorpscentrum of bij kapelletjes.

Knotbomen worden geknot voor hun hout. Geknotte bomen vind je alleenstaand of in rijen aan poelen of beken. Door te kappen, ontstaan knoesten waaruit weer nieuwe takken groeien.

 

Poelen werden in het verleden gegraven om drinkwater te bieden voor het vee. Nu leggen we ze aan omdat ze typische planten en dieren aantrekken.

 

Wil je een klein landschapselement aanleggen of onderhouden?

Neem dan contact op met het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Zij zullen je hierbij begeleiden:

 

Regionaal Landschap Schelde-Durme

Hemelstraat 133A                                                    

9200 Dendermonde

Tel. : 052 33 89 10
Fax. : 052 33 89 19

Info@rlsd.be

 

 

Het subsidiereglement, de aanpassing in 2013, de aanvraagformulieren en de begeleidende  folder kunt u hier downloaden.