nieuwe publieke raadpleging - startnota RUP zonevreemde bedrijven

Gepubliceerd op  maandag 4 sep 2023 om 16:56 uur

Lokaal bestuur Wichelen werkt aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘‘Zonevreemde bedrijven” (hierna als RUP afgekort) en heeft hiervoor op 7 juli 2023 de start- en procesnota principieel goedgekeurd.
Het RUP omvat in totaal 11 sites die met een zonevreemde problematiek worden geconfronteerd. Aan de hand van een duidelijke toekomstvisie wenst het bestuur met het RUP een nieuw planologisch kader aan te reiken voor elke site afzonderlijk, gericht naar een duurzame toekomst. Het plan zit momenteel in de opstartfase. In de opstartfase worden de startnota en de procesnota voorgelegd aan het brede publiek en aan de verschillende adviserende instanties.
In de startnota wordt de huidige situatie toegelicht en wordt er, rekening houdende met de draagkracht van de omgeving, per site een toekomstgerichte visie uitgewerkt. Er wordt ook een aanzet gegeven van de milieueffecten van het plan. In de procesnota wordt aangegeven welke stappen in de opmaak van het RUP zullen gevolgd worden en wie daarbij, op welk moment betrokken zal worden.

Publieke raadpleging

Tijdens een publieke raadpleging kan men de proces- en startnota consulteren. Deze documenten liggen ter inzage van 8 september 2023 tot en met 7 november 2023 in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 9260 Wichelen, dienst Omgeving, na afspraak op 052/43 24 27 of per mail naar omgeving@wichelen.be.

Gedurende deze publieke raadpleging kunnen eventuele opmerkingen en/of suggesties over de startnota aan het bestuur kenbaar gemaakt worden op volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Oud Dorp 2 9260 Wichelen
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving, in het Sociaal Huis
  • per mail aan omgeving@wichelen.be

De persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Infoavond

Op dinsdag 19 september 2023 van 19u tot 21u30 organiseren we een participatiemoment over de startnota in de vorm van een openbare infovergadering. Deze vindt plaats in de raadzaal van het Sociaal Huis (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen).

Het bestuur zal op dat ogenblik samen met de ontwerpers het RUP toelichten met de mogelijkheid om over het plan van gedachten te wisselen.

Downloads

Naar top