Financiele hulpverlening

Inhoudstabel

Leefloon

In de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt de toekenning van een leefloon voorzien. Als u géén inkomsten heeft of inkomsten heeft die lager zijn dan de vastgelegde leefloonbedragen kan u aanspraak maken op leefloon.

Bedragen van het leefloon:

 • 566,92 EUR per maand (6803,08 EUR per jaar) per samenwonende persoon
 • 850,39 EUR per maand (10204,63 EUR per jaar) voor een alleenstaande persoon
 • 1133,85 EUR per maand (13606,18 EUR per jaar) voor een persoon met gezinslast (samenwonend met minstens 1 minderjarig kind met eventueel een partner of andere)

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het leefloon:

 1. Nationaliteit: Je bent Belg, staatloze, erkend  politiek vluchteling, onderdaan van een lidstaat van de EU, als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
 2. Leeftijd:Je bent ouder dan 18 jaar (of jonger dan 18 jaar én ontvoogd door huwelijk, zwanger of kinderen ten laste)
 3. Verblijfplaats:Je verblijft gewoonlijk en permanent op het grondgebied van Wichelen (Wichelen, Serskamp of Schellebelle)
 4. Rechten laten gelden op uitkeringen: U dient uw rechten op loon/werkloosheidsuitkering/ziektevergoeding/pensioen/onderhoudsgeld of andere mogelijke uitkeringen uit te putten en hiervoor de nodige stappen te zetten.
 5. Plichten: U dient aan te tonen dat u werkbereid bent en dat u de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden. Indien u om gezondheidsredenen niet kan werken, dient u een medisch attest voor te leggen.

Tewerkstelling art.60§7

Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van het leefloon is de werkbereidheid. Wanneer iemand een leefloon krijgt dient men dus te zoeken naar werk, onder begeleiding van het OCMW. Wanneer het zoeken naar werk op de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is, kan het OCMW deze persoon ook zelf tewerkstellen, dit noemen we dan een tewerkstelling art.60§7.

 

terug naar inhoudstabel

Aanvullende financiële hulp

In sommige gevallen verleent het OCMW aanvullende financiële hulp. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij tussenkomen in strikt noodzakelijke uitgaven. De maatschappelijk werker gaat in een sociaal onderzoek na of u recht hebt op deze financiële hulp.

 

terug naar inhoudstabel

Voorschotten

U kan een voorschot krijgen op bijvoorbeeld uw pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkering, loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld voor de kinderen, etc. De maatschappelijk werker gaat in een sociaal onderzoek na of u recht hebt op dat voorschot. Met uw akkoord vragen wij rechtstreeks aan de uitbetalende instantie om ons terug te betalen.

 

terug naar inhoudstabel

Welke documenten moet je meenemen?

 • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
 • Overzicht inkomsten
  • Loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
  • Kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding dagbedrag) 
  • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Ziektevergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel) 
  • Uitkering van het FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, hulp aan derden 
  • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
  • Spaargelden (spaarboekje)
  • Eigendom (bewijs van het kadastraal inkomen - attest Vlaamse Gemeenschap)
  • Allerlei
 • Huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • Ziekenfondsboekje (SIS-kaart en klevertje mutualiteit)
 • Bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Beslissing RVA (indien schorsing werkloosheidsuitkering)
 • Inschrijving VDAB als werkzoekende (indien leefloonaanvraag)
 • Alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

 

http://www.rechtenverkenner.be/

terug naar inhoudstabel