Verblijfskosten

Verblijfskosten woonzorgcentrum op datum van 01/09/2022

De dagprijs is de prijs die per dag door de bewoner of zijn vertegenwoordiger betaald moet worden en die minimaal de kostprijselementen bevat voor huisvesting, voeding en verzorging van de bewoner, die beschouwd worden als deel uitmakend van de normale activiteit van een woonzorgcentrum. 

De dagprijs wordt vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en meegedeeld aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 De dagprijs omvat:

 • gebruik van de kamer, verblijf, huisvesting

 • maaltijden en dranken bij de maaltijden

 • aansluitings-, herstellings-en onderhoudskosten van radio, televisie, telefoon en internet voor zover deze door de voorziening ter beschikking worden gesteld

 • het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio of andere audiovisuele media

 • was van het niet-persoonlijke linnen

 • gebruik van koelkast op de kamer

 • medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst;

 • incontinentiemateriaal

 • basispakket van persoonlijke toiletartikelen (toiletpapier, zeep, shampo en tandpasta) standaard aangeboden door de voorziening

   

  De kine-prestaties ten behoeve van erkende RVT-bewoners zijn inbegrepen in de dagprijs en worden verplicht verstrekt door de kinesisten verbonden aan het WZC.

   

  Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:    

  Hierbij zijn ook de voorschotten ten gunste van derden opgesomd. Het betreft elke uitgave die door de voorziening betaald wordt op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag terugbetaald wordt door de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger.      

 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner

 • kamerbediening (tenzij omwille van medische redenen)

 • de specifieke animatieve, recreatieve en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen vb. uitstappen, vakantie, busvervoer, inkomkaarten; deze opsomming is niet limitatief.

 • maaltijden voor familie en vrienden

 • dranken en snacks buiten de maaltijden die op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water)

 • supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner vb. bijvoeding

 • lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (b.v. voedingssupplementen, enterale voeding en speciale maaltijden ter vervanging van de normale maaltijden) ten bedrage van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd

 • reinigen van persoonlijke kleding

 • herstellingskosten bv: persoonlijk linnen, vervangen batterijen…

 • vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner door een externe dienstverlener

 • vervoerkosten op vraag van de bewoner

 • honoraria van externe medische of zorgverstrekkers die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt

 • individuele bijdrage voor het ziekenfonds

 • kosten van medicatie waarvoor er geen RIZIV-tegemoetkoming is, wordt aangerekend aan de kostprijs

 • ziekenhuiskosten

 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits volgens het KB van 11 maart 2002, zoals een antibioticazalf of een speciaal verband i.v.m. brandwonden

 • kosten van hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothese, rolstoel, krukken, heupbeschermers, Tempur zitkussen, looprek voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering

 • persoonlijke aanvullende verzorging: pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper inclusief de door hen gebruikte verzorgingsproducten

 • alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan de gebruikelijke standaard toiletartikelen en incontinentiemateriaal die verplicht zijn opgenomen in de dagprijs vb. deodorant, parfum, scheermesjes en –schuim.

 • uitvaartkosten

 • labokosten

 • de individuele kosten voor aansluiting en verbruik van vb.  radio, tv, telefoon en internet, evenals de herstellings- en onderhoudskosten

 • verzorgingsmateriaal (vb. zuurstofapparatuur, alternating matrassen) door de bewoner of de familie gevraagd maar door de coördinerend en raadgevend arts en verplegend personeel niet als noodzakelijk beschouwd, wordt aangerekend aan de kostprijs

 • remgeld op de prestatie van de kinesitherapeut voor ROB bewoners

 • zakgeld

 • forfaitaire tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven, wordt als bijkomende kost aangerekend indien deze tegemoetkoming niet kan bekomen worden van het RIZIV omdat de bewoner niet in regel is met de ziekteverzekering

 

De dagprijs wordt vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Deze dagprijs bedraagt momenteel :

€ 57,16 per dag per persoon voor alle bewoners van de  Beukenlaan, Scheldehoek, Potjesweg

 61,56 per dag per persoon voor bewoners Suikerstraat

De dagprijs wordt periodiek herzien door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW.

Elke prijsverhoging is onderworpen aan de naleving van de prijzenreglementering.

Iedere prijsverhoging wordt minimum 30 dagen voor de datum van ingang van de verhoging aan de bewoner en aan elke persoon die geheel of gedeeltelijk instaat voor de betaling van de dagprijs, medegedeeld.