Vragen en meldingen

 

Samen kunnen we onze dienstverlening verbeteren

Klachtenprocedure: Niet akkoord? U wordt gehoord!

Bent u ontevreden? Aarzel niet ons erover te spreken. We kunnen eruit leren en samen kunnen we zoeken naar een oplossing.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan we het uiten van een ongenoegen over -  of het achterwege blijven van - de hulp- en dienstverlening van het OCMW van Wichelen

Klachtenreglement

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in de zitting van 28 augustus 2012 een reglement inzake klachtenbehandeling goed. Dat reglement bepaalt dat de burger die ontevreden is over een OCMW-dienst hierover een klacht kan indienen. 

In dit reglement wordt

 • een klacht duidelijk afgebakend en wordt een onderscheid gemaakt met bijv. een suggestie, (fout)melding...
 • bepaald wanneer een klacht ontvankelijk en gegrond kan zijn
 • omschreven wie betrokken is bij de klachtenbehandeling
 • bepaald welke termijnen nagestreefd worden bij de klachtenbehandeling

Let op: de klachtenprocedure is niet van toepassing op anonieme klachten, de werking en beslissing van de politieke organen van het OCMW Wichelen

Het volledige klachtenreglement kan opgevraagd worden bij elke dienst van het OCMW Wichelen.

Wie kan een klacht uiten?

Een klacht kan geuit worden door  elkeen die een beroep doet op de hulp- en dienstverlening van het OCMW Wichelen  of door iemand die voor hem/haar optreedt (familie, mantelzorger, hulpverlener,…)

Hoe een klacht indienen?

 • per e-mail: klachten@ocmw-wichelen.be
 • telefonisch 052/ 43 24 55
 • schriftelijk t.a.v. de klachtencoördinator OCMW Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
  • via het  meldingsformulier (te bekomen aan de onthaalbalie OCMW en het woonzorgcentrum Molenkouter)
  • via de klachtenbus in het woonzorgcentrum
  • per fax 052/42 87 95
 • via de website van het OCMW het klachtenformulier online invullen of  downloaden
 • vragen aan een personeelslid om uw klacht te helpen registreren