Vreemdelingen en Asielzoekers

Het OCMW Wichelen biedt hulp en begeleiding aan asielzoekers en personen van vreemde nationaliteit die beschikken over een verblijfsvergunning. In de dienstverlening aan vreemdelingen vormt integratie een belangrijk element. De hulpverlening aan personen van vreemde nationaliteit is een federale opdracht. Dit betekent dat de kosten hiervoor ten laste genomen worden door de federale overheid.

Een persoon van vreemde nationalteit kan aanspraak maken op volgende dienstverlening:

Inhoudstabel

Financiële steun equivalent leefloon

Asielzoekers wier asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard voor 01 juni 2007 bevinden zich in een overgangsmaatregel. Zij hebben recht op financiële steun equivalent leefloon en dienen hiervoor aan te kloppen bij het aan hen toegewezen OCMW. Deze personen mogen ook werken maar dienen hiervoor een arbeidskaart C aan te vragen. Personen die na 01 juni 2007 asiel aanvragen, komen terecht in een systeem van materiële opvang tijdens de hele procedure van hun asielaanvraag.

Personen van vreemde nationaliteit die ingeschreven staan in het vreemdelingenregister en beschikken over een verblijfsvergunning kunnen indien nodig ook beroep doen op het OCMW voor financiële steunverlening. Deze steunverlening verloopt volledig evenredig met het leefloon (zie leefloon). De klemtoon wordt vooral gelegd op integratie en tewerkstelling. De mensen worden doorverwezen naar het huis van het nederlands voor taalscreening en naar onze dienst trajectbegeleiding.

terug naar inhoudstabel

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het OCMW Wichelen beschikt over 21 opvangplaatsen in het kader van het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en dient dan een asielprocedure te doorlopen. Tijdens de gehele duur van de asielprocedure wordt de asielzoeker materieel ondersteund. Na 4 maanden in asielprocedure kan de vreemdeling worden doorverwezen naar een lokaal opvanginitiatief. Zij dienen zich daar ook verplicht te vestigen als ze dienstverlening wensen te ontvangen.

Gedurende het verblijf in het opvanginitiatief zorgt het OCMW voor onderdak, voeding, kledij, tussenkomst in medische en farmaceutische kosten, juridische begeleiding, psychosociale begeleiding, inschrijving school, inschrijving lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie (http://www.inburgering.be/inburgering/),.....

De asielzoekers ontvangen een wekelijks leef - en zakgeld (volgens vastgelegde barema's) waarmee ze zich moeten voorzien van voedings - en hygiëneproducten.

Asielzoekers in procedure mogen na een verblijf van 6 maanden en als hun procedure nog hangende is voor het commissariaat generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, werken. Ze dienen hiervoor een arbeidskaart C aan te vragen. Meer info omtrent dit onderwerp en de aanvraagformulieren voor arbeidskaarten vindt u op http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/ en http://www.werk.be/.

De asielzoekers mogen tot het einde van hun asielprocedure in het opvanginitiatief verblijven. Na een positieve beslissing, regularisatie of inschrijving in het vreemdelingenregister dienen ze op zoek te gaan naar een eigen woning. Wanneer de asielaanvraag geweigerd wordt en ze niet meer over verblijfsdocumeten beschikken, krijgen de mensen van vreemde nationaliteit een bevel om het grondgebied te verlaten. Ze worden dan illegaal.

Personen die illegaal op het grondgebied verblijven hebben wettelijk gezien enkel recht op dringende en noodzakelijke medische kosten. Het is de arts die bepaalt welke kosten dringend en noodzakelijk zijn. Hij attesteert dit ook.

 

Meer info en interessante links voor asielzoekers en vreemdelingen:

http://www.fedasil.be/

http://www.huizenvanhetnederlands.be/

http://www.inburgering.be/inburgering/

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/

http://www.kruispuntmi.be/

terug naar inhoudstabel