Wonen

Inhoudstabel

Sociale huurmarkt

Noch de gemeente, noch het OCMW van Wichelen, beschikken tot op heden over een eigen patrimonium om te kunnen voorzien in (nood-) opvang of structurele huisvesting.

Er werd een samenwerkingsverband gesloten met Eigen Dak, de sociale huisvestingsmaatschappij, én met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Beiden zijn werkzaam op het grondgebied Laarne, Wetteren, Wichelen. Mensen die op zoek zijn naar een betaalbare sociale woning moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kandidaathuurders kunnen via het OCMW meer informatie krijgen en zich laten inschrijven op de wachtlijst.

 

terug naar inhoudstabel

Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (huurschade). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een huurwaarborg geeft.

Dit kan op drie manieren gebeuren:

1. een waarborg gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder

Sinds 18 mei 2007 wijzigden een aantal bepalingen in de huurwetgeving. De huurwaarborg die door de huurder onmiddellijk en volledig op een geblokkeerde rekening wordt gestort, bedraagt slechts 2 maand.

2. een bankwaarborg die de huurder in schijven afbetaalt

Indien de huurder niet over de financiële middelen beschikt om onmiddellijk en volledig de waarborg te storten, kan de huurder bij zijn bankinstelling een bankwaarborg aanvragen. De huurder is verplicht om de aanvraag van een bankwaarborg te stellen aan de financiële instelling waar hij zijn lopende rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomen gestort worden. De borg bedraagt maximum 3 maand huur. De financiële instelling garandeert bij het afsluiten van de huurovereenkomst, het totale bedrag van de waarborg. De huurder verbindt er zich toe om in maximum 3 jaar tijd de huurwaarborg door middel van constante maandelijkse aflossingen, samen te stellen.

3. een bankwaarborg tussen het OCMW en een financiële instelling

Indien de huurder niet over de financiële middelen beschikt en de bankinstelling de bankwaarborg gemotiveerd weigert, dan kan de huurder in laatste instantie een huurwaarborg vragen bij het bevoegde OCMW. Er wordt steeds een sociaal en inkomensonderzoek uitgevoerd.

 

terug naar inhoudstabel

Informatie

Het OCMW Wichelen is lid van de huurdersbond en kan daardoor advies inwinnen voor cliënten met een bepaalde huurproblematiek.

Met vragen omtrent opzeg van een huurwoning (termijn, kosten, werkwijze), herstellingen en onderhoud van de huurwoning, ..., enz. kan men ook bij een maatschappelijk werker terecht. Voorbeeldcontracten en voorbeeldbrieven liggen ter beschikking.

 

terug naar inhoudstabel

Nood- en crisisopvang

Noch de gemeente Wichelen, noch het OCMW Wichelen beschikt over een eigen nood- of crisiswoning op het grondgebied.

Over heel Vlaanderen verspreid bestaat er een erkend opvangnetwerk, georganiseerd door de Centra Algemeen Welzijswerk (CAW), waar nood- en crisisopvang geboden kan worden. Het OCMW kan mee helpen zoeken naar een geschikte opvangplaats.

Om er voor te zorgen dat in dringende uitzonderlijke gevallen (bv. brand) opvang gerealiseerd kan worden, wordt er samengewerkt met OCMW Wetteren. Indien de nood- en crisiswoning volzet is, zal ook dan doorverwezen / gezocht worden naar andere opvanghuizen.

terug naar inhoudstabel

Referentieadres

Het referentieadres is bedoeld om personen die geen hoofdverblijfplaats hebben (mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen, …), toch administratief te verankeren zodat zij bereikbaar zijn voor officiële instanties en een beroep kunnen blijven doen op hun rechten (bv. Uitkering).

Een referentieadres kan verleend worden bij een natuurlijke persoon, het OCMW (daklozen) of een rechtspersoon.

Een referentieadres wordt in principe genomen bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie een referentieadres wordt genomen, moet hiermee akkoord gaan en hij moet zelf op het adres zijn ingeschreven voor hoofdverblijf en alle briefwisseling doorgeven. Ook dakloze personen kunnen een referentieadres nemen bij een natuurlijke persoon. In de praktijk zijn echter maar weinig mensen hiertoe bereid. Men is ondermeer onterecht bang dat de inschrijving een invloed heeft op de eigen inkomsten of dat de dakloze schulden heeft en de gerechtsdeurwaarder eigen goederen in beslag zal nemen.

Daklozen kunnen een referentieadres nemen bij het OCMW. Vooraleer het OCMW een referentieadres kan toekennen aan een persoon, moet aan ALLE volgende voorwaarden voldaan worden:

     - Voorwaarde 1: geen verblijfplaats (meer) hebben bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen = dakloos zijn

het betreft dakloze personen die over een (equivalent) leefloon of laag inkomen beschikken en daardoor onvoldoende middelen hebben om een eigen woning te kunnen verwerven

     - Voorwaarde 2: niet (meer) ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

     - Voorwaarde 3: maatschappelijke dienstverlening vragen aan het OCMW

De vraag tot het verkrijgen van een referentieadres kan steeds gesteld worden aan één van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Na een individueel onderzoek en na goedkeuring door het Vast Bureau, zal het adres toegekend worden voor een periode van 3 maand.

terug naar inhoudstabel