Onderhoud onbevaarbare waterlopen

Onderhoud onbevaarbare waterlopen.

In toepassing van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen zijn die waterlopen als volgt opgesplitst in drie categorieën:

1ste categorie

Een klassering in 1ste categorie impliceert dat het beheer van deze waterlopen toevertrouwd is aan het Vlaams Gewest. Het betreft belangrijke onbevaarbare waterlopen waarvan het waterbekken ten minste 5000 ha bedraagt.

2de categorie

De waterlopen van 2de categorie vallen ten laste van de provincie.

3de categorie

Deze waterlopen vallen in principe onder het beheer van de gemeente. Volgens de wet van 28 december 1967 zijn in derde categorie gerangschikt 'deze waterlopen of gedeelten ervan stroomafwaarts van hun oorsprong, zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeenten waar die oorsprong zich bevindt'.

De oorsprong wordt gelijkgesteld met het punt waarop het waterbekken van de waterloop 100ha bedraagt. Het is de gouverneur die dit punt bepaalt. Ingevolge het decreet van de Vlaamse Raad van 21 april 1983 dat de wet op de onbevaarbare waterlopen voor het Vlaams Gewest wijzigt, kan elke waterloop waarvan het waterbekken geen 100ha bedraagt en waarvan he tdebiet abnormaal verzwaard wordt of waarvan het water verontreinigd is door afvalwater eveneens in de 3de categorie gerangschikt worden. Ook hier is het de gouverneur die belast is met het bepalen van het punt van oorsprong van dergelijke waterlopen en die uitmaakt of de waterloop aan een van beide bovengenoemde criteria beantwoordt.