Overhangende takken

Tussen particulieren

Bij overhangende takken mag je het recht niet in eigen handen nemen. Het is alleen de eigenaar van de bomen die de overhangende takken mag snoeien.

Op basis van art. 37 van het veldwetboek kan je je buur verplichten de takken te snoeien die over jouw eigendom hangen. Wanneer deze hier niet op ingaat, kan er enkel nog via de vrederechter naar een oplossing gezocht worden.

Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken.

Tussen een particulier en de gemeente

Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van hagen, bomen en planten zijn verplicht die te snoeien zodat geen takken of stengels het verkeer op het openbaar domein kunnen belemmeren.

Het politiereglement stelt in art. 2.4.1 volgende bepalingen vast:

De gebruiker, of bij ontstentenis daarvan de eigenaar, van een onroerend goed is gehouden iedere boom of plant zodanig te snoeien dat geen enkele tak ervan :

  • Op minder dan 4,50m van de grond boven de rijbaan hangt;
  • Op minder dan 2,50m van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt.
  • De stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate verhindert;
  • Het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten
  • De zichtbaarheid van verkeersborden in het gedrang brengt
  • Enige weggebruiker hindert bij regulier gebruik van de openbare wegen.

ter info: Politiereglement Wichelen

Naar top