Kerkenbeleidsplan

Een kerkenbeleidsplan is een schriftelijk document dat eerst door de bisschop en vervolgens door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het biedt een gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen op het grondgebied van onze gemeente die bestemd zijn voor de betrokken eredienst. Het bevat een beschrijving van die gebouwen met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden en hun bouwfysische toestand. Elk gebouw wordt in zijn ruimtelijke omgeving gesitueerd, het actuele gebruik wordt omschreven en tot slot wordt ook een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik ervan geformuleerd, inclusief een plan van aanpak over hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. Het hier gepresenteerde plan is momenteel in aanpassing. Zodra de gemeenteraad het heeft goedgekeurd, zal het het bijgevoegde plan vervangen.

Downloads

Naar top