BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2019003113)

Billegem, Bruinbekestraat, H. Geeststraat, Krijgelstraat, Suikerstraat, Wanzelestraat, Watermolenstraat en Vijverweg 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nrs. 13B, 79B, 79C e.a. , afdeling 3 sectie B nrs. 249A, 251A, 257N, e.a.

AQUAFIN NV NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het aanleggen van riolering en collectoren

-        het terrein voor grondverbetering + aanleg van een bufferbekken

-        het vellen van een hoogstammige boom

-        het aanleggen van een verharding

De Vlaamse overheid heeft op 19 juli 2019 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019.

U kunt de beslissing (en evenuteel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze besissing.  Meer info kan u vinden op de bekendmaking.