BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

referentie omgevingsloket: OMV_2022130320 -

intern dossiernr.: VK/2022/0009/01

Biesakker , 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 73R en 76A2

QUBO NV heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe verkaveling met als onderwerp:

  • Het verdelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing.

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 13 maart 2023 tot en met 11 april 2023. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be.

Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2022/0009/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2023017059)

Wetterensteenweg 30, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 37B

Tim Petrus en Tsane De Kesel hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-          Het herbouwen van de garage

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 13 maart 2023 tot en met 11 april 2023. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2023009531)

Moleken 45 en 45A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 831

Guy De Cock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van 2 vrijstaande woningen + rooien bomen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 20 februari 2023 tot en met 21 maart 2023. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

referentie omgevingsloket: OMV_2022167970 -

intern dossiernr.: VK/2022/0010/01

Billegem 38, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nrs. 481K en 482F

Philippe DENYS heeft een aanvraag ingediend voor: De aanvraag omvat:

-        Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 februari 2023 tot en met 20 maart 2023. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be.

Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2022/0010/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022148143)

Steenakker 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 787N, 787L, 787M, afdeling 2 sectie E nrs. 121B en 122B

Gunther De Bock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  • het slopen van de bestaande gebouwen + het bouwen van een bedrijfswoning, zonevreemde woning, loods /quarantaine stal.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

9.4.3.c)1°

Stallen voor grote zoogdieren in agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren

 

met inbegrip van de installaties voor de be-/verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval. (Ongewijzigd)

30 runderen

 

28.2.c)1°

Opslagplaats van dierlijke mest in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 tot en met 5.000 m³ (Ongewijzigd)

205 m³

 

53.8.1°b)

Boren van grondwaterwinningsputten en grond-waterwinning met een totaal opgepompte debiet dat kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m³ per jaar én minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Ongewijzigd)

301 m³/jaar

 

15.1.1°

Er zullen 3 voertuigen en/of aanhangwagens worden gestald in de nieuwe stal/loods (Verandering)

5 Voertuigen en/of aanhangwagens

3 aantal voertuigen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 februari 2023 tot en met 20 maart 2023.

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022171000)

Meerbos 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C, 22 en 24, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 860W, 880/2 , 880/3 , 882B, 882A, 883, 883/2 , 913D, 913E, 913G, 914B, 916X, 916W, afdeling 31191E, 1198H, 1202C, 1203C, 1204B en 1204C

Dender, Durme en Schelde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Infrastructuurwerken uitbreidingszone van het lokaal bedrijventerrein Meerbos

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 13 februari 2023 tot en met 14 maart 2023.

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be .


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

referentie omgevingsloket: OMV_2022165661 -

intern dossiernr.: VK/2022/0011/01

Wetterensteenweg 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 136G2

Annie Coleman heeft een aanvraag ingediend voor: De aanvraag omvat:

-        Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 13 februari 2023 tot en met 14 maart 2023. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be.

Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2022/0011/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022168911)

Suikerstraat 17, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 434G en 434H

Ludwig Van Boxelaer en Lydia Van Schepdael hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

  • het bouwen van een alleenstaande woning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 5 februari 2023 tot en met 6 maart 2023. Maak hiervoor een afspraak (coronamaatregelen)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.