BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022026586)

Moleken 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 597V en 597T

VdB Energie BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

6.5.2°

Verdeelslangen voor benzine en diesel (Ongewijzigd)

4 slangen

 

3.4.1°a)

Herberekening geloosde hoeveelheid bedrijfsfafvalwater rekening houdend met de debieten zoals opgelegd door de VMM (Verandering)

0,4 m³/u

0,3 m³/uur

17.3.2.1.1.1°b)

het schrappen van de P3-producten horende bij de carrosserie-activiteiten - vermindering van de vergunde hoeveelheid met 5.510 l (4,59 ton) (Verandering)

19510 liter

4,59 ton

17.3.2.2.2°a)

De producten horende tot de carrosserie activiteiten werden verwijderd - het verminderen van de opslag met 6.720 liter (5,208 ton) (Verandering)

20720 liter

5,208 ton

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 29 mei 2022 tot en met 27 juni 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022042374)

Moleken , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 740R

Novus Construct BV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Het bouwen van een groepswoning bestaande uit 3 woningen met carports en tuinbergingen.

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 16 mei 2022 tot en met 14 juni 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022034573)

Watermolenstraat 26A en 28, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nrs. 76A, 77/2 A, 77B, afdeling 3 sectie B nrs. 226H en 241F

Callum Campbell heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Verbouwen achtergevel laadruimte

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022056344)

Wolfgat 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 517C

Nathalie De Schepper en Sven Van Extergem hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 5 mei 2022 tot en met 3 juni 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022045112)

Wanzelesteenweg , 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 49D

Dieter Dacus heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 1 mei 2022 tot en met 30 mei 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


 

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@wichelen.be
 • Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen, Dienst omgeving, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen

 

OPENBAAR ONDERZOEK

01/04/2022 tot en met 30/05/2022

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in ons kantoor in Gent. In het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

-          Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

-          Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

-          Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be