BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2021/0005/01

referentie omgevingsloket: OMV_2021092173

Wetterensteenweg , 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 38B

Paul Van Den Eeckhaut hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2021/0005/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021074055)

Aard zn,  met kadastrale ligging  sectie D nrs. 7/2 C, afdeling 3 sectie A nrs. 1/52 B, 1/53 B, 1/53 C, 9H, 9K, 19F en 1502A

HEYRMAN - DE ROECK NV en Koen Heyrman hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-        Terrein wordt ingericht om slibspecie uit kalkensevaart tijdelijk neer te leggen

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

63.2°

Het voorwerp van het werk omvat de ruiming van ca. 26.500 m³ ruimingsspecie uit de kalkensevaart.  Dit volume dient tijdelijk opgeslagen en ontwaterd in diverse afgescheiden zone(s) (Nieuw)

 

30000 m³

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021104969)

Paddenhoek zn,   met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 357F

Agentschap voor Natuur en Bos heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        plaatsen van 2 speeltoestellen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021081597)

Wanzelesteenweg 102, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 49D

Dieter Dacus heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bouwen van een halfopen woning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 oktober 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

Openbaar onderzoek digitale atlas

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.


De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.


Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.


Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.
Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen.