U kunt dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen op het publiek loket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

Bevoegde overheid in eerste aanlegBevoegde overheid in laatste aanlegExtra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
College van Burgemeester en SchepenenDeputatieRaad voor vergunningsbetwistingen
DeputatieVlaamse RegeringRaad voor vergunningsbetwistingen
Vlaamse regering /Raad voor vergunningsbetwistingen
Beroep in laatste aanleg

Deputatie of Vlaamse Regering

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar

- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres: Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. (*1)

- Vlaamse Overheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en - projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, op het volgende adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8. (*2)

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Wichelen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de referentienummer van het omgevingsloket beginnend met OMV;

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

- of u gehoord wenst te worden.

(*1) Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE92 0960 0055 3123 van de provincie Oost-Vlaanderen (Deputatie) met als mededeling: 'Omgevingsvergunning', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project. Voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

(*2) Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van de Vlaamse Overheid met als mededeling: 'Omgevingsvergunning', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project. Voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Extra beroep na laatste aanleg

Raad Voor Vergunningenbetwisting

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert ll-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van de beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http:/(www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).