Conformiteitsattest

Volgens artikel 3.1. van de Vlaamse Codex Wonen moet elke woning voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader worden bepaald. De conformiteit van een woning die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van een of meer studenten, kan blijken uit het conformiteitsattest dat de burgemeester afgeeft op eigen initiatief of op verzoek. Het conformiteitsattest vermeldt de aanwezigheid van eventuele gebreken als vermeld in artikel 3.1, §1, derde lid, 1°, en de toegestane maximale woningbezetting volgens de normen die worden vastgesteld met toepassing van artikel 3.1, §1, vierde lid VCW.

Een afgeleverd conformiteitsattest biedt garanties aan zowel de huurder als de eigenaar. Voor de huurder betekent het conformiteitsattest dat de woning/wooneenheid voldoet aan de minimumnormen voor woningkwaliteit. Voor de eigenaar betekent het conformiteitsattest een bewijs dat de woning/wooneenheid voldoet aan deze normen (op het ogenblik van de afgifte van het conformiteitsattest).

Vanuit Woonplus werd met de 3 gemeenten (Laarne, Wetteren en Wichelen) gewerkt aan een nieuwe verordening. De grootste wijzigingen in de verordening hebben betrekking op:

  • De schrapping van het belastingreglement omwille van de juridische onmogelijkheid van een belasting op het niet beschikken over een gemeentelijk verplicht conformiteitsattest.
  • De invoering van de jaarlijkse terugkerende aanvraagverplichting waardoor een jaarlijkse aanvraagverplichting kan opgelegd worden voor elke zelfstandige en niet-zelfstandige woning die niet tijdig over een conformiteitsattest beschikt. Die jaarlijkse terugkerende verplichting kan dan ook jaarlijks gehandhaafd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. 
  • De invoering  van een GAS-boete. Zowel voor de verhuurders/ ter beschikkingstellers die niet over een geldig conformiteitsattest bij de start van de verhuring (in die gevallen dat het verplicht is volgens de verordening), als voor degene die niet voldoen aan de jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting (wanneer men bij de start nog niet over een geldig conformiteitsattest beschikt).
  • Tot slot werden ook de tarieven voor het aanvragen van een conformiteitsattest aangepast. Iedereen die een conformiteitsattest aanvraagt zal daarvoor vanaf de goedkeuring van de verordening 90 euro betalen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen degene die verplicht zijn een conformiteitsattest aan te vragen en degene die het spontaan aanvragen (daarvoor werd eerder een tarief van 45 euro gehanteerd). Bovendien zullen de bedragen in euro jaarlijks aangepast worden aan de gezondheidsindex, conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex / gezondheidsindex november 2019.

Klik hier voor gemeenteraadsbesluit 23 03 2022 houdende de goedkeuring verordening verplicht conformiteitsattest met jaarlijkse

Klik hier voor het aanvraagformulier conformiteitsattest

Klik hier voor het formulier melding nieuw zakelijk gerechtigde.