Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over het ontwerp ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake bouwvoorschriften ter hoogte van het dorpsplein Schellebelle en het plein Aard’.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake bouwvoorschriften ter hoogte van het dorpsplein Schellebelle en het plein Aard opgemaakt. Over deze verordening wordt een openbaar onderzoek georganiseerd conform art. 2.3.2.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het openbaar onderzoek loopt gedurende 30 dagen van 12 januari 2023 tot en met 11 februari 2023.

Het ontwerp van verordening ligt gedurende deze periode ter inzage op het Sociaal Huis, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen tijdens de openingsuren.

De beslisising van de Dienst Mer d.d. 6/12/2022 dat de “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake bouwvoorschriften ter hoogte van het dorpsplein Schellebelle en het plein Aard” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is, is eveneens in bijlage raadpleegbaar of op  de website MER-dossierdatabank | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.wichelen.be.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het ontwerp van verordening worden ingediend. Dit kan per brief, e-mail (omgeving@wichelen.be) of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Tegen de beslissing van de dienst mer kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State.