Ruimtelijke Ordening

Onder deze rubriek leest u meer over alle praktische zaken die met bouwen en verbouwen te maken hebben.

Conformiteitsattest

Formulier verharding en groen bij meergezinswoningen

Gemeentelijke regelgeving

Melden start- en einde van de werken

Controle van de bouwlijn

Omgevingsvergunning - openbare onderzoeken - beslissingen - beroepsprocedures

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (SH)

Voor het oprichten, verbouwen en slopen van zowat alle constructies is in principe een omgevingsvergunning nodig. Een aantal werken zijn vrijgesteld van vergunning. Klik hier voor meer informatie over de vergunningsaanvragen, de vrijstellingen en de wijze van indienen.

Meldingsplicht
Vanaf 1 december 2010 moet u voor een aantal kleine bouwwerken niet langer een bouwaanvraag indienen, en zal een melding volstaan om u administratief in regel te stellen. Klik hier voor meer informatie.

Stedenbouwkundig attest
Een stedenbouwkundig attest geeft weer hoe op een bepaald perceel mag gebouwd worden. Klik hier voor meer informatie.

Stedenbouwkundige inlichtingen  
De aanvrager krijgt informatie over de bestemming van een perceel.
Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen.

Verkavelingen
Wil je één perceel opdelen in meerdere bouwloten, dan heb je een verkavelingvergunning nodig. Op die manier probeert de wetgever meer eenheid en woonkwaliteit te brengen in de bebouwing. Klik hier voor meer informatie. 

Administratieve kosten
Ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden aanzienlijke administratieve kosten opgelegd aan ons bestuur. Hier vindt u een overzicht van de kosten die gepaard gaan met het indienen van een vergunningsaanvraag.

Planologisch attest
Een planologisch attest vermeldt of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Klik hier voor meer informatie.