Verkavelingen

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen. Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde

- voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt. 

- voor de bouw of de aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Tegen een afgeleverde verkavelingsvergunning of -wijziging is een beroep mogelijk bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De nadere regelgeving met betrekking tot de te volgen procedurestappen vindt u hier.


Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden:    

  • Per bebouwbaar lot: 400 euro
  • Bijkomend forfaitair bedrag voor een verkaveling met wegenis: 1500 euro
  • Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verzaking): 50 euro