Verhardingsgraad & groen bij meergezinswoningen

Voor toepassing van dit formulier wordt verwezen naar de leidraad bezettingsgraad en groen bij meergezinswoningen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 18/12/2020.

 

1. Verhardingsgraad

Perceelgrootte/verhardingsgraad

kern

buitengebied

0-300 m²

75 %

65 %

300-600 m²

225m² of 65 %

195 m² of 55 %

> 600 m²

390 m² of  60 % 

350 m² of 50 %

Indien de bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte constructies reeds deze normen overschrijden, kunnen geen bijkomende constructies opgericht worden zonder reductie elders om deze norm te bereiken.

Bonus voor waterdoorlatende verharding en groendaken:
Hierbij wordt slechts de helft van de oppervlakte in rekening gebracht voor de bepaling van het verhardingspercentage.

Autostaanplaatsen:
Bij voorkeur, en indien niet kan worden voldaan aan de maximale verhardingsgraad, worden volgende handelingen als volgt uitgevoerd:
 Autostaanplaatsen in buitenlucht:  waterdoorlatende verharding
 Van het hoofdgebouw duidelijk te onderscheiden overdekte autostaanplaatsen: groendak

2. Hoogstambomen/groen


Er wordt een aanplant van hoogstambomen voorzien ~ huiskavelgrootte. Dit zal zorgen voor schaduwmogelijkheid (verkoeling/klimaatadaptatie) en de realisatie van kwalitatief groen.

Het minimaal aantal aan te planten bomen op een huiskavel wordt berekend door de oppervlakte te delen door 400 (1 boom per 400m²) verminderd met het aantal bestaande alleenstaande bomen. Een alleenstaande boom is een boom die op minstens 10 meter afstand staat van een andere boom (in en uit de rij voor een bomenrij of bomengroep).
De inplantingsplaats is vrij te kiezen met inachtneming van een afstand tot de eigendomsgrenzen van minstens 2 meter (Een grotere afstand wordt geprefereerd).
Indien géén bomen kunnen worden voorzien wordt dit omstandig gemotiveerd én wordt een groeninrichtingsplan bijgevoegd.

OMV_
Er wordt gestreefd naar min. 1 boom per schijf van 400m². Hoe wort kwalitatief groen in het project voorzien. In deze groenzone kan men vertoeven en is er schaduwmogelijkheid. Gelieve hiervoor een toelichting toe te voegen (pdf)