Aanvullende verkeersreglementen

Wat?

Aanvullende reglementen vormen een aanvulling op het wegverkeersreglement. In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts en de algemeen geldende snelheidsregimes. Het gaat hierbij steeds om 'blijvende toestanden'. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, éénrichtingsverkeer, of maatregelen i.v.m. vrachtvervoer,...

Wanneer een bevoegde overheid - ofwel een gemeente, ofwel het gewest - beslist om op een bepaalde plaats een welbepaalde verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de correcte verkeerstekens. Het plaatsen van verkeerstekens en signalisatie die verplichtingen opleggen aan weggebruikers, moet in een aanvullend reglement worden genomen door een bevoegde overheid.

Bevoegdheid?

  • Gemeentewegen: Gemeenteraad Wichelen
  • Gewestwegen: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aanvullende verkeersreglementen kunnen, mits goedkeuring door AWV, ook vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Procedure

  • Principebeslissing schepencollege
  • Advies politiediensten
  • Goedkeuring gemeenteraad
  • Voorleggen departement mobiliteit en openbare werken (MOW).
  • Bestellen verkeersborden
  • Plaatsing borden

Het doorlopen van de volledige procedure neemt ongeveer 3 à 4 maanden in beslag.

Overzicht aanvullende verkeersreglementen

Deelgemeente Wichelen

Deelgemeente Serskamp

Deelgemeente Schellebelle

Naar top