Adoptieakte

De adoptieakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest. Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of uittreksel van de akte aanvragen.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een adoptieakte aanvragen?

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde)
  • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De adoptieakte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket: 

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Meer informatie over adoptie

Digitaal loket

Naar top