Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Personen die ervan overtuigd zijn dat hun innerlijk beleefde genderidentiteit niet overeenstemt met het geslacht dat bij hun geboorte werd toegeschreven en dus vermeld staat in hun geboorteakte, kunnen een aanvraag indienen om hun geslacht te veranderen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen?

Het recht op een afschrift (m.a.w. waarop de aanpassing van de registratie van het geslacht zichtbaar is) is beperkt tot:

  • de betrokkene zelf
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Uittreksels, die uitsluitend de huidige toestand vermelden, kunnen eveneens worden aangevraagd door:

  • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken).

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De akte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket.

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Meer informatie over geslachtsverandering

Naar top