Erkenning kind

Wanneer de afstamming van een kind niet wettelijk is vastgesteld (bv. op basis van huwelijk van de ouders), kan onder bepaalde voorwaarden een kind erkend worden. Die erkenning is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jou en een kind. 

De erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij de aangifte van geboorte of na de geboorte van het kind.

Diegene die een kind wil erkennen moet hiervan, samen met de moeder van het kind, aangifte doen bij de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de erkenner, de moeder of het kind of van de geboorteplaats van het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het ook aanwezig zijn om in te stemmen met de erkenning. 

Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Mee te brengen documenten bij een aangifte van erkenning:

  • de identiteitskaarten
  • bij erkenning na geboorte: een recente geboorteakte van het kind (enkel nodig indien niet in België geboren)
  • bij erkenning vóór geboorte: een attest van een arts of vroedvrouw die de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft (afgestempeld en ondertekend)

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of bepaalde informatie is niet geregistreerd, dan dienen volgende documenten ook voorgelegd te worden: 

  • bewijs van burgerlijke staat
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van woonst

Gelieve je in bijzondere gevallen tot de dienst burgerlijke stand te wenden voor meer informatie. 

Meer informatie over de voorwaarden om een kind te erkennen vind je op de website van de Vlaamse overheid

Naar top