Geslachtsverandering

Personen die ervan overtuigd zijn dat hun innerlijk beleefde genderidentiteit niet overeenstemt met het geslacht dat bij hun geboorte werd toegeschreven en dus vermeld staat in hun geboorteakte, kunnen een aanvraag indienen om hun geslachtsregistratie te veranderen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht en is een administratieve procedure die uit 2 stappen bestaat.

Procedure

Je dient een verklaring in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Mee te brengen:

Je krijgt een ontvangstbewijs en informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken. Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden ga je terug naar de dienst burgerlijke stand waar je jouw eerste verklaring indiende met:

  • jouw identiteitskaart
  • het ontvangstbewijs dat je ontvangen hebt na de eerdere verklaring

Indien aan alle formele voorwaarden is voldaan, maakt de ambtenaar de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie in de rand van de akten die betrekking hebben op jezelf en op jouw afstammelingen in de eerste graad (kinderen). Na opmaak van de akte kan je ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Wie kan deze verklaring indienen?

  • meerderjarige Belgen
  • ontvoogde minderjarige Belgen
  • meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar bijgestaan door de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of een voogd

Voor, tijdens of na de aanpassing van de geslachtsregistratie kan je jouw voornaam laten veranderen.

Om jouw voornaam te wijzigen dien je een verklaring op eer en een verzoek tot voornaamsverandering te richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw woonplaats.

Informatiebrochure aanpassing geslachtsregistratie 

Naar top