Gewestplan

Wat is een gewestplan?

De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren '70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt (48 in totaal). Het gewestplan waarbinnen Wichelen valt, het zogenaamde gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’, is in 1977 opgesteld en ontworpen door de administratie voor Ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Vanaf 1994 zijn hierop enkele gewestplanwijzigingen gebeurd.

Het gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied, zoals bewoning, nijverheid, landbouw, parkgebied of enig ander gebruik.

Het gewestplan is raadpleegbaar via Geopunt (klik links op 'Gewestplan').

Worden er vandaag nog gewestplannen opgemaakt en/of gewijzigd?

Er worden nu geen gewestplannen meer gemaakt, noch gewestplanwijzigingen doorgevoerd. In het Decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’) blijven evenwel bestaan en blijven dus ook rechtsgeldig, tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Waarom worden er geen gewestplannen meer opgemaakt en/of gewijzigd?

De ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de vroegere gewestplannen omdat die te weinig gebaseerd waren op een algemene beleidsvisie. De ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn ook veel flexibeler dan de rigide gewestplannen:

  • de stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen;
  • de stedenbouwkundige voorschriften kunnen ook nog modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen;
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is dus een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving.

Regelgeving:

Naar top