Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aanvragen

Sinds de invoering van de omgevingsvergunning bestaat er geen aparte milieuvergunning, stedenbouwvergunning of verkavelingsvergunning meer. 

Voortaan verlopen deze procedures volledig digitaal, tot en met de handtekening via het Omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het bouwen van een garage of tuinberging, het wijzigen van een verkaveling, een exploitatie van klasse 1, 2 of 3 uitoefenen, enz. 

Voor welke projecten je een omgevingsvergunning moet aanvragen en hoe de aanvraag dient te gebeuren, kan je vinden op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Normenboeken voor dossiersamenstelling

Voor het opstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag zijn normenboeken beschikbaar in het omgevingsloket. Deze bieden een leidraad om plannen en foto’s correct te maken en in te dienen. 

Kleine werken op en rond een gebouw

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak meldingsplichtig of zelfs vrijgesteld van vergunning.

In dit handig overzicht wordt uitgelegd welke werken vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning, of er een melding nodig is of een aanvraag van een vergunning noodzakelijk is. 

Heeft u een architect nodig?

Win steeds vooraf advies in!

Aangezien ook vrijgestelde handelingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, is het raadzaam steeds vooraf contact op te nemen met de dienst Ruimte voor advies.

Doorlooptijd

Vanaf de volledigheidsverklaring van het dossier beslist het college van burgemeester en schepenen:

  • binnen 60 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag zonder openbaar onderzoek
  • binnen 105 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag met openbaar onderzoek

In sommige gevallen (administratieve fout of aanvulling van het dossier tijdens de procedure) kan het college een verlenging krijgen van deze maximale termijnen.

Bij een melding mogen de werken 30 dagen na het indienen van het dossier starten, tenzij je een schrijven ontvangt dat de werken niet kunnen gemeld worden.

Analoge aanvragen

Een omgevingsvergunningsaanvraag of -melding indien op papier is enkel mogelijk voor: 

  • aanvragen voor louter stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
  • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Je maakt hiervoor een afspraak bij de dienst Ruimte op het nummer 052/43 24 17. Je brengt de ingevulde aanvraag mee op papier of op USB-stick. Een ambtenaar maakt ze in jouw plaats op tot een omgevingsvergunningsaanvraag. Hiervoor betaal je aan de balie een bedrag van €50 (cash).

Documenten, wet- en regelgeving

Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Besluit betreffende de omgevingsvergunning

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Vlarem-indelingslijst

Naar top