Onderhoud van bomen en struiken

Groen tussen privé-eigendommen

Voor overhangende takken of ander groen tussen twee privé-eigendommen gelden de bepalingen uit het Veldwetboek (Artikel 37). Wanneer er takken van beplantingen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren op jouw verzoek snoeien. Je mag zelf niet snoeien aan bomen of beplantingen van je buren, de bomen of struiken zijn immers niet je eigendom. Als je een akkoord hebt met de eigenaar kan dit uiteraard wel. Spreek vooraf ook goed af wie de kosten van de eventuele snoeiwerken en de afvoer van het snoeisel zal betalen.

Kom je er onderling niet uit, dan kan je best je wijkagent contacteren. Mogelijk kan deze een bemiddelende rol spelen. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan moet je jammer genoeg steeds terecht bij de vrederechter: 

Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken.

Groen tussen een particulier en de gemeente

Bomen, struiken en hagen op privé-eigendom palend aan de openbare weg moeten echter door de eigenaar of de gebruiker van het perceel onderhouden (gesnoeid) worden (en dus niet door de gemeentelijke groendienst).
Zij mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het verkeer, noch enige doorgang beperken.

De verplichting om de openbare weg vrij te houden, is beschreven in artikel 2.4.1 van het politiereglement Wichelen.
Hierin wordt bepaald dat:

De gebruiker, of bij ontstentenis daarvan de eigenaar, van een onroerend goed is gehouden iedere boom of plant zodanig te snoeien dat geen enkele tak ervan:

  • op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijbaan hangt;
  • op minder dan 2,50 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt;
  • de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht
    ervan in belangrijke mate verhindert;
  • het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten;
  • de zichtbaarheid van verkeersborden in het gedrang brengt;
  • enige weggebruiker hindert bij regulier gebruik van de openbare wegen.

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde onroerende goederen zoals eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.

Via een aangetekende brief kan het gemeentebestuur de in gebreke blijvende perso(o)n(en) aanmanen om aan hun verplichtingen te voldoen.
Indien er aan de vraag geen gevolg wordt gegeven, kunnen de werken door de gemeente verricht worden op kosten en risico van de eigenaar die in gebreke blijft.

Vragen en meldingen

Met vragen en meldingen van over- of laaghangende takken van bomen of beplantingen op privé-percelen waarbij er hinder is op het openbaar domein, kan je terecht bij de dienst omgeving.
Belangrijk is om goed te vermelden waar het probleem zich precies situeert, zodat we de juiste eigenaar kunnen contacteren.

Niemand is perfect. Merk je zelf dat bomen of beplantingen op het openbaar domein hinder opleveren, speel dit dan ook aan ons door. De gemeente zal dan de noodzakelijke snoeiwerken uitvoeren.

Naar top